Všeobecné obchodní podmínky

společnost HVA s.r.o.,
se sídlem Veleslavínská 282/45, 162 00, Praha 6
IČ 274 97 828, DIČ CZ27497828

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen "podmínky") upravují vztahy mezi společností HVA s. r. o. (dále jen "CA") a objednatelem pobytu ( dále jen „ klient "). Vztahy mezi CA a klientem se řídí těmito podmínkami a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Dále tyto podmínky upravují vztah mezi CA a Poskytovateli jednotlivých pobytů.
2. Klient odesláním objednávky pobytu prostřednictvím webových stránek CA vyjadřuje svůj zájem o konkrétní službu cestovního ruchu. Od této chvíle jsou CA i klient vázáni ustanoveními těchto podmínek. Poté, co CA obdrží od klienta objednávku pobytu, je povinna bez zbytečného odkladu ověřit u Poskytovatele pobytu volnou kapacitu a zaslat na emailovou adresu klienta vyřízenou objednávku pobytu společně se zálohovou fakturou. Pokud se klient rozhodne zrušit učiněnou objednávku, je povinen bez zbytečného odkladu o této skutečnosti CA písemně informovat. Pokud klient neinformuje o tom, že s rezervací nesouhlasí, a nenastoupí-li klient na pobyt dle učiněné objednávky, je CA oprávněna požadovat po klientovi náhradu škody, jejíž výše bude zahrnovat náklady spojené se zajištěním a rezervací objednaného pobytu a storno poplatek spojený se zrušením pobytu.
3.V případě, že je pobyt již plně obsazen, CA je povinna neprodleně o této skutečnosti klienta informovat a dohodnout s ním další postup.
4. Rozsah poskytovaných služeb a program pobytu je obsažen v nabídce CA dle možností příslušných Poskytovatelů pobytů. V případě nutných a objektivních změn si CA vyhrazuje právo na úpravu složení poskytovaných služeb. CA se zavazuje o těchto změnách bez zbytečného odkladu vyrozumět klienta. Klient je oprávněn se k navrhovaným změnám vyjádřit a v souladu s jeho vyjádřením pak CA provede v součinnosti s Poskytovatelem pobytu příslušné změny poskytovaných služeb.
5. Práva klienta jsou upravena VOP, dále má klient právo:

a) na řádné plnění rezervace pobytu ze strany CA
b) na včasné a úplné informace o všech skutečnostech, které souvisejí s realizací pobytu a služeb, které jsou CA známy,
c) na ochranu osobních dat.

6. Povinnosti klienta jsou upraveny VOP, dále je klient povinen:

a) poskytnout CA potřebnou součinnost k řádnému plnění objednávky pobytu,
b) uvádět úplné a pravdivé údaje o svém zdravotním stavu,
c) zaplatit řádně a včas cenu pobytu (dále jen "cena pobytu"),
d) nastoupit v určeném čase k zahájení pobytu,
e) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů a poskytovatelů služeb, a nahradit případnou škodu, kterou klient svým jednáním způsobí.

7. Je-li klientem právnická osoba, je klient povinen:

a) nejpozději 15 pracovních dnů před nástupem na pobyt zaslat CA jmenný seznam účastníků pobytu společně s jejich datem narození.
b) seznámit všechny účastníky pobytu s VOP, jakož i s informacemi, které se týkají pobytu a poskytovaných služeb,
c) zabezpečit, aby všichni účastníci pobytu plnili po celou dobu základní povinnosti klientů a splňovali podmínky pobytu, zejm. podmínky zdravotní,
d) určit vedoucího skupiny účastníků pobytu, který bude zprostředkovávat kontakt mezi CA, ubytovacím zařízením a účastníky pobytu, a organizačně zajišťovat řádné čerpání poskytovaných služeb.

8. Povinnosti CA jsou stanoveny VOP, dále je CA povinna:

a) zprostředkovat klientovi služby v rozsahu a kvalitě dle učiněné nabídky,
b) pravdivě a řádně informovat klienta o všech skutečnostech souvisejících s rezervací pobytu, o kterých se dozví,
c) nejpozději do 7 dnů před zahájením pobytu poskytnout klientovi písemně podrobné informace o všech skutečnostech spojených s pobytem, které jsou jí známy.

9. Klient i CA jsou oprávněni od rezervace pobytu před zahájením pobytu odstoupit.

a) CA je oprávněna odstoupit od rezervace pobytu v případě, že dojde nikoliv její vinou ke zrušení pobytu, nebo pokud ze strany klienta dojde k porušení VOP.
b) Pokud klient zruší rezervaci, aniž by důvodem zrušení rezervace bylo porušení povinností CA stanovených VOP nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nebo aniž by důvodem bylo zrušení pobytu v důsledku jednání poskytovatele, je klient povinen uhradit CA storno poplatek jehož výše se odvíjí od počtu dní předcházejících zahájení pobytu:

 • kdykoliv po zaplacení pobytu či zálohy až do 40 dní před zahájením pobytu - 20% ceny pobytu, minimálně však 1.000,- Kč / osoba,
 • 39 - 15 dní před zahájením pobytu - 40% ceny pobytu, minimálně však 1.000,- Kč / osoba,
 • 14 - 8 dní před zahájením pobytu - 70% ceny pobytu, minimálně však 1.000,- Kč / osoba,
 • 7 - 4 dny před zahájením pobytu - 80% ceny pobytu, minimálně však 1.000,- Kč / osoba, 
 • 3 dny před zahájením pobytu a méně - plná výše ceny pobytu, minimálně však 1.000,- Kč / osoba.    

c) Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu společnosti HVA s.r.o., nebo k okolnostem na straně klienta, na jejichž základě klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a společností HVA s.r.o zabezpečené služby, nevzniká klientovi ani nárok na vrácení zaplacené ceny služeb, ani nárok na jakoukoliv slevu z ceny zaplacených služeb. 
d) Pokud CA zruší rezervaci v důsledku porušení povinností stanovených VOP nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku klientem, je klient povinen uhradit CA storno poplatek jehož výše se odvíjí od počtu dní předcházejících zahájení pobytu:

 • kdykoliv po zaplacení pobytu či zálohy až do 40 dní před zahájením pobytu - 20% ceny pobytu, minimálně však 1.000,- Kč / osoba,
 • 39 - 15 dní před zahájením pobytu - 40% ceny pobytu, minimálně však 1.000,- Kč / osoba,
 • 14 - 8 dní před zahájením pobytu - 70% ceny pobytu,minimálně však 1.000,- Kč / osoba,
 • 7 - 4 dny před zahájením pobytu - 80% ceny pobytu,minimálně však 1.000,- Kč / osoba,
 • 3 dny před zahájením pobytu a méně - plná výše ceny pobytu, minimálně však 1.000,- Kč / osoba.

e) Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do shora uvedeného počtu dnů započítává i den, v němž nastaly účinky pro zrušení rezervace. Do stanoveného počtu dnů se nezapočítává den nástupu na příslušný pobyt.
f) Částka představující uhrazenou cenu pobytu bude ve výši snížené o stornopoplatek a odstupné vrácena klientovi do dvou týdnů ode dne doručení oznámení o zrušení rezervace.
g) Právo CA na náhradu škody tímto není dotčeno.

10. Platební podmínky:
 • Platba za rezervaci s termínem pobytu dříve než za 30 dní je požadována předem v plné výši na základě dokladu k úhradě nejpozději k uvedenému datu splatnosti. V případě, že termín pobytu je déle než za 30 dní, hradí se záloha ve výši 50 % na základě dokladu k úhradě nejpozději k uvedenému datu splatnosti. Doplatek za pobyt je nárokován na základě dokladu k úhradě nejpozději k uvedenému datu splatnosti, který je 14 dní před nástupem na pobyt.
 • Platba za dárkový poukaz na pobyt bez konkrétního termínu je požadována ve výši 50 % na základě dokladu k úhradě nejpozději k uvedenému datu splatnosti. Doplatek za dárkový poukaz je nárokován při výběru termínu pobytu, splatnost doplatku je 7 dní na základě vystaveného dokladu k úhradě. Pokud je termín pobytu dříve než za 14 dní, platba je požadována obratem.
 • Platba za dárkový poukaz na konkrétní termín pobytu se hradí celá předem na základě dokladu k úhradě nejpozději k uvedenému datu splatnosti.
 • Platba za dárkový poukaz na finanční hodnotu je požadována v plné výši na základě dokladu k úhradě nejpozději k uvedenému datu splatnosti.
 • Platby za objednané služby je možné uhradit bankovním převodem, složenkou typu A na České poště, a nebo složením hotovosti na účet CA číslo 209250465/0300, vedený u ČSOB. Platby je možné hradit i přes online platební bránu PayU.
11. Čerpání a storno podmínky pro vystavené dárkové poukazy:
Po zakoupení je dárkový poukaz nepřenosný a může s ním nakládat pouze osoba, na jejíž jméno byl vystaven. Pro případné změny kontaktujte informační oddělení.
Dárkový poukaz lze uplatnit na veškerou nabídku portálu www.milujemewellness.cz s ohledem na aktuální volnou kapacitu ubytovacího zařízení.
Platnost dárkového poukazu je 365 dní od data vystavení, nebo po dobu platnosti balíčku. Pokud je dárkový poukaz vystaven na konkrétní datum nebo byl již termín pobytu zvolen, jeho platnost je do posledního dne pobytu. Dárkový poukaz nelze vrátit a požadovat zpět finanční hodnotu. Změna pobytu z dárkového poukazu bez termínu je možná za pobyt v minimálně stejné finanční hodnotě. V případě vyšší ceny pobytu než dárkového poukazu, lze částku doplatit. V případě nižší ceny pobytu, se rozdíl v ceně nevrací zpět.
12. CA si vyhrazuje právo z objektivních důvodů a v nezbytném rozsahu zrušit nebo změnit sjednané služby, které jsou součástí pobytu, pokud k jejich zrušení nebo změně nedošlo jejím zaviněním, a je-li nucena toto zrušení nebo změnu učinit v důsledku jednání poskytovatele služeb. Zrušení i změnu sjednaných služeb je CA povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu poté, co se o zrušení nebo změně služeb CA dozví od poskytovatele služeb. CA si vyhrazuje právo na změnu rezervovaného pokoje, ovšem vždy ve stejné kategorii ubytování.
Jestliže CA pobyt či objednané služby zruší nebo změní, aniž by důvod pro zrušení nebo změnu služby byl na straně klienta, má klient právo požadovat poskytnutí jiného pobytu či služby, a to nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, v jiném termínu nebo v jiném zařízení. 
Při změně služeb má klient právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí nebo zda chce od rezervace pobytu odstoupit. Pokud klient ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení infomrace o změně písemně neinformuje CA, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že se změnou rezervace souhlasí.
13. V případě souhlasu s návrhem na změnu rezervace pobytu je klient povinen uhradit na účet CA rozdíl v ceně služeb, a to do pěti dnů ode dne doručení dokladu k úhradě. Nesplní-li klient tuto povinnosti, je CA oprávněna od rezervace odstoupit, a to v souladu s bodem 8. těchto podmínek.
Pokud náhradní plnění rezervace pobytu nebude dosahovat hodnoty uhrazené ceny pobytu, je CA povinna bez zbytečného odkladu klientovi přeplatek na ceně pobytu vrátit.
Jestliže klient řádně vysloví nesouhlas se změnou rezervace, je CA povinna bez zbytečného odkladu vrátit klientovi uhrazenou cenu pobytu v plné výši.
V případě změny termínu objednaného pobytu ze strany klienta a nebo změny termínu pobytu u dárkového poukazu zakoupeného klientem musí klient zažádat o změnu písemně elektronickou poštou. Za každou změnu termínu je klient povinen uhradit CA poplatek ve výši 500 Kč.
V případě, že klient hodlá reklamovat služby, je povinen uplatnit své výhrady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne ukončení pobytu, u CA, a to elektronickou poštou nebo poštou. Jeho výhrady však mohou být vypořádány pouze za předpokladu, že klient splní též povinnost uplatnit výhrady ke službám, jakmile je shledá. V případě reklamace služeb je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud tyto závady nejsou bezprostředně odstraněny, neprodleně kontaktuje CA a sepíše s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. Nesplní-li klient tuto svou povinnost a neupozorní-li poskytovatele služeb nebo dále pak CA na závady ihned poté, co se o nich dozví a nesepíše-li reklamaci s poskytovatelem na místě, právo na přiměřenou náhradu zaniká.
14. Závěrečná ustanovení:

a) CA si vyhrazuje právo započíst odstupné nebo náhradu škody proti zaplacené záloze nebo uhrazené ceně pobytu, pokud právo na odstupné nebo na náhradu škody vznikne v souladu s ustanoveními VOP nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
b) Odesláním objednávky pobytu vyslovuje klient svůj souhlas s tím, aby CA v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala údaje o klientovi, které od něho získá, to však výhradně k úkonům nezbytným k řádnému plnění objednávky pobytu. Po uplynutí 5 let ode dne ukončení pobytu je CA povinna veškeré údaje o zákazníkovi řádně zlikvidovat. Při zpracování osobních údajů klienta je CA povinna dbát na to, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména aby nebylo porušeno jeho právo na zachování lidské důstojnosti a na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého života.
c) Stane-li se kterákoliv část těchto podmínek neplatnou, nemá tato skutečnost vliv na platnost těchto podmínek. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení občanského zákoníku o cestovní smlouvě něco jiného.
d) Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 1. listopadu 2011.

 

V Praze dne 1. listopadu 2011
HVA s. r. o.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace